secundair onderwijs

Onze Visie

Onze visie op onderwijs

 

Zelfsturend leren in een warme gemeenschap

De maatschappij is de laatste jaren zeer sterk veranderd. Vaardigheden als probleemoplossend denken, constructief samenwerken, creatief denken, ICT-vaardigheden e.d. – de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker.

Het hedendaagse onderwijs gaat er evenwel nog te veel uit van het klassieke, docentgecentreerde onderwijs waarbij de leerkracht vooraan staat en de leerlingen vooral moeten absorberen en reproduceren. Daarnaast zijn de leerlingen ook verplicht om dezelfde doelstellingen op hetzelfde moment te bereiken en op hetzelfde moment aan dezelfde leerstof te werken . Met de individuele leerling en zijn werkpunten en talenten wordt dan ook geen rekening gehouden.

Hoewel dit onderwijssysteem voor veel jongeren kan werken, zijn er ook heel wat jongeren voor wie dit helemaal niet geschikt is om tot een optimaal leerresultaat te komen. Zij dreigen dan ook volledig uit te boot – of liever uit de school – te vallen.

Wij willen onze jongeren dan ook een beter alternatief bieden en zijn daarvoor op zoek gegaan naar de meest passende pedagogische aanpak. Zo zijn we uitgekomen op het zelfsturend leren. Wetenschappelijk onderzoek (zie o.a. Mitchell, 2014) toont namelijk aan dat zelfsturend leren uitermate geschikt is omdat de leerlingen eigenaar worden van hun leerproces. Dit betekent dat ze een beter inzicht krijgen in welke doelstellingen ze moeten bereiken, waarom en hoe ze deze moeten bereiken – bijvoorbeeld door stappenplannen – en hoe ze hun leerproces, onder begeleiding van een coach zelf kunnen bijsturen (feed back – feed up – feed forward). Ze denken dus na over hun eigen leerproces en gaan er daardoor veel bewuster mee om.

Daarnaast vinden we het ook essentieel om aandacht te besteden aan het welbevinden en de mentale gezondheid van onze leerlingen. We proberen een warme gemeenschap te creëren waarin iedereen die op onze school schoolloopt en werkt met vriendelijkheid en respect benaderd wordt. We zorgen ervoor dat onze leerlingen met hun vragen, bekommernissen en ideeën steeds terechtkunnen bij hun mentor, de leerlingencoach èn de directie en zetten heel sterk in op herstelgericht werken.

Tot slot is het voor ons belangrijk om te vermelden dat we het heel belangrijk vinden om als school onze bijdrage te leveren tot een betere wereld. Daarom stemmen we onze werking ook af op de strategische doelstellingen van UNESCO. We zijn dan ook zeer verheugd dat we dit schooljaar 2019-2020 officieel erkend zijn als UNESCO-school.

Samenvattend, wij willen dat onze leerlingen:

 • verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun eigen leerproces en hun gedrag op school
 • kunnen leren in een positief en sterk stimulerend klimaat, met een open blik op de wereld
 • probleemoplossend kunnen denken en handelen
 • een positieve respectvolle band hebben met directie, leerkrachten en medeleerlingen
 • inzicht krijgen in hun leerproces
 • zelf keuzes leren maken
 • kunnen inspelen op veranderingen
 • doelgericht kunnen werken
 • zelfstandig en zelfsturend leren werken
 • fysieke en mentale veerkracht vertonen
 • herstelgericht en respectvol met anderen kunnen omgaan
 • GRAAG naar school komen